ሎሚ ዘሎ ዋጋ ዕዳጋ ኣብ ኑርድ ፑል (Nord Pool kraftbørsen) ናይ ኤለክትሪክ ምልውዋጥ፥

OSLO KRISTIANSAND BERGEN MOLDE TRONDHEIM TROMSØ
61,241 kWh 62,443 kWh 61,241 kWh 45,732 kWh 45,732 kWh 27,765 kWh

ብብዙሕ ቋንቋታት ዚቐርብ ኣገልግሎት ዓማዊል

ዓማዊልና ግቡእ ኣገልግሎት ከም ዚረኽቡ ኢና ንኣምን። ኵሉ ሰብ ኪስማዕን ኪርዳእን ከም ዘለዎ ድማ ንኣምን። እዚ እቲ ቀዳማይ መትከልና እዩ። 6 መዓልቲ ኽፉት ኣገልግሎት ዓማዊል ኣሎና። ካብ ሰዓት 8 ናይ ንግሆ ኽሳዕ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ን 6 መዓልቲ ኽፉት ኣገልግሎት ዓማዊል ኣሎና። ሰኑይ ክሳዕ ቀዳም። ርእይቶኻ ንኣገልግሎት ዓማዊልና ንኸነመሓይሾ ይሕግዘና እዩ። ንሕቶታትካ ኣርዚንና ኢና ንርእዮ!

ርጉእ ኤለክትሪክ ውዕላት

ዋጋ ኤለክትሪክና ርጉእን ንዅሉ ዚበቅዕን እዩ። ብመሰረት እቲ እተመባጻዕናዮ ዋጋ ኢና እነቕርብ።

ከም ብሓድሽ ዚሕደስ ጸዓት!

ቀይሕ ባሕሪ ብከላ ንምጥፋእ ዓብዪ ተገዳስነት ኣለዎ። ንኣከባብያውን ተፈጥሮን ዚቃለሱ ደቂ ዓድን ሃገራውያን ማሕበራት ክንድግፍ መደብ ኣሎና። ከም ዓቢ ኽፋል እቲ ተበግሶና መጠን 100% ከም ብሓድሽ ዚሕደስ ጸዓት ንምብጻሕ ኢና እንዓዪ።