ብ ሮቤል ወልደሚካኤል

ሸያጣይን ኣካያዲ ትካልን

ብምኽንያት ስርዓት(system) ኣብ ቦትኡ ዘይምምጻእ፥ ምድንጛያት

ድሮ ብ 2019 ትካል ቀይሕ ባሕሪ ኤነርጂ ፍሉይ ናይ ኤለክትሪክ ዋጋታትን ፍሉይ ናይ ዓማዊል ኣገልግሎትን ሒዙ ናብ ዕዳጋ ኤለክትሪክ ክትኣቱ ተዳልዩ ጸኒሑ።

ሓይሊ ቐይሕ ባሕሪ ገና ምምዝጋብ ዘይጀመረ ስለምንታይ እዩ፧

ቅድሚ ሓደ ወሃቢ ጸዓት ትካል ኣገልግሎት ምጂማሩ፣ ኣገደስቲ መሳርሒታት ምስ ሲስተም ዝተሓሓዙ አቲ ትካል ክህልዎ ኣለዎ። ካብ 2019 መንግስቲ ኖርወይ ብመንገዲ ዳይረክተር ማይን ጸዓትን ዝኾነ (NVE) ሓደ ሕጊ ኣጽዲቁ። ብመሰረት ናይዚ ሓዲሽ ሕጊ፣ ነፍስወከፍ ወሃቢ ጸዓት ካብቲ ባህላዊ ዓማዊል ምምዝጋብ መንግዲ ናብ ኤለክትሮኒካዊ መሳሪሒታት ክመሓላለፍ እዩ። እዚ ማለት ንኹሎም ኩባንያታት፣ ንኸም ባዓል ኣፍረይቲ ጸዓትን ወነንቲ ገመድን ዘጠቃለለ እዩ።

ቅድሚ 2019 ኩባንያታት ኤለክትሪክ ንዓማዊል ምምዝጋባ ዝኾነ ናይ ሕጊ ጠለብ ኣይነበረን። ንኣብነት እተን ናይ ኤለክትሪክ ኩባንያታት ነቲ ናይ መወዳእታ ዓዳጊ ወይ ዓሚል ኣብ ግዜ ምምዝጋብ ደዊለን መለለዪ ቁጽሪ ቆጻሪት ይሓታ ነይረን።

ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ምምዝጋብ ዓማዊል ኮነ ምርኻብ ኣብ መንጎ ወሃብቲ ጸዓትን ኣፍረይቲ ጸዓትን ብኤለክትሮኒካዊ መገዲ እዩ ኾይኑ። ኵሎም ተሳተፍቲ ኢንዱስትሪ ጸዓት ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ሓበሬታ መሳርሒ ዓማዊል ክህልዎም ኣለዎ። እዚ ስይስተም ምስቲ ሓድሽ መንግስቲ ዚጥቀመሉ ኤልሀብ ዝባሃል፣ መራኸቢ ናይ ኩሎም ተሳተፍቲ፣ ክጋጣጠም ኣለዎ። ኤልሀብ ኣብ ኢንዱስትሪ ናይ ጸዓት ኣብ መንጎ ዅሉ(ከም ኣፍረይቲ ኤለክትሪክ፣ መስመር ኩባንያታት ወዘተ። ዝኣመሰሉ) ሸነኽ ዘራኽብ ማእከላይ ኣሃዱ ኢዩ።

ትካል ጸዓት ቀይሕ ባሕሪ፣ ሕጂ ኸ ኣበየናይ ደረጃ ኣሎ ምስ ሲስተም ዝተሓሓዝ፧

ኣብ ህንጸት ሲስተም(መመዝገቢ ዓማዊል) ብድሆታት ኣጋጢሙና እዩ። ነቲ ፕሮጀክት ብተደጋጋሚ ጀመርናዮ ካብኡ ድማ ብተደጋጋሚ ኻብ ሓደ ኩባንያ ናብ ካልእ ኩባንያ ቀይርና። ከምዚ ዓይነት ናይ ጸዓት መዝገብ ሲስተም ዝሃንጹ ትካላት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣዝዩ ኽቡር እዩ ፣ ወይ ከኣ እቶም ኣቕረብቲ፨ሃነጽቲ ንፕሮጀክትና ቐዳምነት ኪህብዎ ኣይከኣሉን።

ኣብዚ ሕጂ እዋን ብወገን ትካል ጸዓት ቀይሕ ባሕሪ ኩሉ እቲ ምስ ንመመዝገቢ ዓማዊል ዘድሊ ሲስተም(KIS-system) ተዳሊዩ እዩ። ዝተዳለወሉ ግዜ 25.04.2021። ሕጂ ዝተርፈና ዘሎ ካብቲ ብመንግስቲ ዝዉነን ትካል፣ ኤልሀብ(Elhub) ዝበሃል ናይ መወዳእታ መልሲ ናይቲ ናይ ምውህሃድ ስራሕ ዘገበርናዮ ዕዉት ነይሩን ኣይነበረን እዩ።

ብ 24.05.2021 ትሓቲሙ