ዝሓሰረ ጽዓት፣ ኣጎልግሎት ዓማዊል ብብዙሓት ቛንቛታት!

ምስ ቀይሕ ባሕሪ ውዕል ብምእታው፣ ካብ ዘየድልዩ ተወሰኽቲ ክፍሊታት ተቆጠብ። ብ 19 kr ወርሓዊ፣ 3 ሳንቲም ን ኪሎ ጸዓት ብምኽፋል ስፖት(SPOT) ምረጽ።

ሎሚ ዘሎ ዋጋ ዕዳጋ(ስፖት) ኣብ ኑርድ ፑል (Nord Pool kraftbørsen) ናይ ኤለክትሪክ ምልውዋጥ፥

OSLO KRISTIANSAND BERGEN MOLDE TRONDHEIM TROMSØ
164,24 øre/kWh 164,423 øre/kWh 152,175 øre/kWh 24,305 øre/kWh 24,305 øre/kWh 24,305 øre/kWh

ስፖት(SPOT)

ስፖት ዕዳጋ ከምዘሎ ኮይኑ። እዚ ዓይነት ውዕል ኤለክትሪክ ነቶም ከም ዕዳጋ ዘሎ ዋጋታት ክረኽቡ ዝደልዩ እዩ። ብልጽነቱ ድማ ኣብ ግዜ ክረምቲ ኣዝዩ ሕሱር ይኸውን።

  • ቀይሕ ባሕሪ ንስፖት ካብ ሰለስተ ሳንቲም ን ሓደ ኪሎ ጸዓት (kWh) ወሲኹ ይሸይጥ። (ምስ ሰርቲፊካትን ቀረጽን : 4.13 ሳንቲም ን ሓደ ኪሎ ጸዓት )
  • ናይ መስርሕ 19 kr ን ወርሒ። (ምስ ቀረጽ 25%: 23.75 kr)
  • ካልእ ተወሳኺ የብሉን።
  • ገደብ የብሉን(Ingen binding)።

ቀዋሚ(FASPRIS)

ቀዋሚ ዋጋ ወርሓዊ ሓደ ዓይነት ዋጋ ኣለዎ። ብልጫታቱ ድማ ኣብ ጊዜ ሓጋይ ዕዳጋ ክድይብ ከሎ ይሓስር።

  • ካብ 899 kr ን ወርሒ( ኤልሰርቲፊካትን (el-sertifikat)ቀረጽን (mva) የጠቃልል)።
  • ካልእ ተወሳኺ የብሉን።
  • ን 12 ኣዋርሕ ገደብ ኣለዎ(med binding)።