قیمت خرید (Innkjøpspris)

قیمت خرید (Innkjøpspris)به معنای قیمتی است  که Red Sea Energy از مارکت خریداری می کند.

شما برق را با قیمت مارکیت دریافت می کنید. علاوه براین، به ازای هر کیلووات در ساعت، مبلغ ثابت و اضافه‌هزینه ماهانه پرداخت می‌کنید

♦4.65 سنت / کیلووات ساعت اضافه بها(påslag)

♦49 کرون در ماه

♦مبلغ ثابت و اضافه هزینه شامل گواهی برق و مالیات  می باشد.

بدون هزینه های پنهان

♦بدون  زمان ثابت (Uten Bindingstid)

قیمت ثابت (Fastpris)

قیمت ثابت برای شماست که خواهان یگنواختی قیمت در طول سال هستید. اگر نمی خواهید شگفتی های قیمتی داشته باشید، این شکل از توافق برای شما مناسب است.

♦220 سنت   کیلووات/ ساعت

مبلغ ثابت و اضافه هزینه شامل گواهی برق و مالیات  می باشد.

بدون هزینه های پنهان

♦12 ماه قرار داد دو طرفه  (Med Bindingstid)