asdas

ናብቲ መመዝገቢ ገጽ ተመሊስካ፨ኪ፣ ነቲ ውጺኢት ዝረኸብኩሞ ጽሓፍዎ።
Note! እቲ እተጸብጸበ መጠን ዝሃብካዮ ብመጠን እቲ ኣብ ዓመት እተህልኾ ጸዓት(strøm) እተመርኰሰ እዩ። ካብቲ እተዋህበካ ንላዕሊ ትጥቀም እንተደኣ ዄንካ ተወሳኺ ገንዘብ ክትከፍል ኣሎካ። እቲ ትኸፍሎ በቲ ዘሎ ዋጋታት ዕዳጋ እተመርኰሰ እዩ። ካብቲ ዝነገርካና ዝወሓደ እንተ ተጠቒምካ ነቲ ዘይተጠቐምካሉ ጸዓት ኽንከፍለካ ኢና። እቲ ዋጋ ንኸፍለካ በቲ ዘሎ ዋጋታት ዕዳጋ እተመርኰሰ እዩ።